Deze website, met al haar onderdelen zijn eigendom van C Carduelis. Hyperlinks naar andere websites en/of onderdelen, anders dan die van C Carduelis, vallen niet onder dit eigendomsrecht.

 

Het is niet toegestaan om de site geheel of gedeeltelijk, zoals teksten, het C Carduelis – logo etc., zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C Carduelis, openbaar te maken, op te slaan, te kopiëren en/of er schermafdrukken van te (laten) maken. Deze toestemming is ook benodigd ingeval van  persoonlijk gebruik.

 

Ingeval van overname van artikelen (geheel of gedeeltelijk) van andere auteurs zal altijd de bron worden vermeld mits de auteur in kwestie de plaatsing nadrukkelijk heeft verboden. Inbreuk op het auteursrecht van eigen artikelen van C Carduelis zal zonder voorbehoud leiden tot het vorderen van de (veronderstelde) geleden schade.

 

Deze website, met al haar informatie, is en wordt door C Carduelis met zorg samengesteld, en wordt op frequente basis aangevuld en/of aangepast. C Carduelis stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten of voor de afbeeldingen op de website, die door derden gemaakt en vrijgegeven zijn voor publicatie.

Aan de informatie of delen hiervan, teksten - afbeeldingen - downloadbare bestanden en overige informatie op de website - kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ondanks dat het niet in de bedoeling ligt, kan het voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en goede bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Zoals gezegd is dit nooit de intentie van C Carduelis, aangezien wij dit zelf t.o.v. van eigen materiaal als onrechtmatig handelen beschouwen.

Wij verzoeken u om in een dergelijke situatie via een bericht contact met ons op te nemen.
Indien het onrechtmatig handelen onzerzijds aangetoond kan worden c.q. het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Hiermee worden alle aansprakelijkheden op basis van (vermeend) inbreuk op auteursrechten volledig uitgesloten.
Aanspraak op vergoeding, in welke vorm dan ook, voor (vermeend) gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden door middel van deze openbaar gestelde disclaimer ongegrond verklaard en niet uitgekeerd.

 

Ingeval van misbruik, in welke vorm dan ook,  van/door de gebruikers van deze website, is C Carduelis niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of afbeeldingen, die door hen van de website via Internet verzonden worden. C Carduelis zal er naar werken misbruik zoveel als mogelijk is en zoals van haar verwacht mag worden, te voorkomen.

 

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.
Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

 

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland.
Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

2014-2015 © C Carduelis | Disclaimer | Ontwerp en realisatie LMJ webdesign